Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

{{Nazwa podmiotu}} zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej {{Nazwa strony internetowej}}.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest {{Status}} z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie {{Deklarację sporządzono na podstawie}} (raport oceniający).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą kontaktową jest: {{Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej}}.
 • e-mail: {{E-mail osoby odpowiedzialnej}}
 • nr telefonu: {{Numer telefonu osoby odpowiedzialnej}}

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: {{Nazwa organu odwoławczego}}
 • Adres: {{Adres organu odwoławczego}}
 • E-mail: {{Adres e-mail organu odwoławczego}}
 • Telefon: {{Telefon organu odwoławczego}}

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

{{Dostępność architektoniczna}}

Udogodnienia

{{Informacje dodatkowe – udogodnienia}}

Dodatkowe oświadczenia

{{Informacje dodatkowe – oświadczenia}}

Aplikacje mobilne

 • Nazwa aplikacji: {{Nazwa 1 aplikacji}}
 • Adres URL do pobrania aplikacji: {{Adres 1 URL do pobrania aplikacji}}
Skip to content